Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bij Marjolein d.d. 1 oktober 2020

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Bij Marjolein (KvK 55435157)

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Bij Marjolein opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante zaken.

Coach: M.M.P.R van Kuringen-Rosch

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voorvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke schriftelijke afspraak tussen Bij Marjolein en Opdrachtgever tot het verlenen van diensten door Bij Marjolein ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Bij Marjolein zijn overeengekomen.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Bij Marjolein deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Bij Marjolein treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor Bij Marjolein tot een inspanningsverplichting waarbij Bij Marjolein gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin Bij Marjolein dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bij Marjolein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Bij Marjolein worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bij Marjolein zijn verstrekt, heeft Bij Marjolein het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Daar waar het verwerken van extra informatie, ontbrekende of onjuiste informatie meer tijd kost dan oorspronkelijk geoffreerd, heeft Bij Marjolein het recht om meerwerk in rekening te brengen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bij Marjolein een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bij Marjolein op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Bij Marjolein de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wanneer Bij Marjolein de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokken partijen vaststellen wat ieders taak is. Bij Marjolein aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 4: Geheimhouding / Intellectueel eigendom

 1. Bij Marjolein is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van opdrachtgever tegenover derden. Bij Marjolein zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, modellen, methodieken, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bij Marjolein of haar licentiehouders, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever mag het genoemde materiaal niet verveelvoudigen en/of openbaar maken, zonder uitdrukkelijke overeenstemming van Bij Marjolein.
 4. Bij Marjolein is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgever.

Artikel 5: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Bij Marjolein bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Bij Marjolein gewerkte tijdseenheid en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.
 2. Alle honoraria zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Bij Marjolein kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan Bij Marjolein heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Bij Marjolein behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens inflatie en marktconformiteit.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in geval opdrachtgever een rechtspersoon is en binnen 30 dagen na factuurdatum in geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op een door Bij Marjolein aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Bij Marjolein hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de openstaande facturen en worden verder berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Bij Marjolein is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Bij Marjolein afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Indien, om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5000,-.
 3. Bij Marjolein is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bij Marjolein is niet aansprakelijk voor opzet, fouten, ernstige tekortkoming, letsel of bewuste roekeloosheid jegens opdrachtgever van ingeschakelde derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Bij Marjolein is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Bij Marjolein bij de uitvoering van de opdracht uit is gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Bij Marjolein is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Bij Marjolein gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Artikel 8: Annulerings en beëindigings voorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van de opdracht binnen 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de betreffende activiteiten, brengt Bij Marjolein 50% van het verschuldigde bedrag in rekening, bij 4 weken tot 2 week voor aanvang 75% en bij annulering binnen 2 weken voor aanvang het volledige bedrag.
 3. In geval de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, is opdrachtgever 100% van de hoofdsom verschuldigd.
 4. In geval de opdrachtgever, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bij Marjolein, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering c.q. verplaatsing door opdrachtgever van (individuele)coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Bij Marjolein gerechtigd om het volledige tarief dat is overeengekomen in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 6. Bij Marjolein is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te annuleren c.q. te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bij Marjolein betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakte kosten.
 7. Bij ontbinding van de overeenkomst in geval van een tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever, is Bij Marjolein gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang. Een en ander laat onverlet dat Bij Marjolein het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade behoudt.
 8. Bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Bij Marjolein haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Overmacht

 1. Bij Marjolein heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te annuleren indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Voorbeelden van een dergelijke omstandigheid kunnen zijn plotselinge ziekte, arbeidsongeschiktheid, stagnaties in vervoer, stagnaties in levering van derden van wie Bij Marjolein afhankelijk is.
 2. Indien Bij Marjolein ten gevolge van overmacht tijdelijk niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal Bij Marjolein de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.
 3. Indien door overmacht van Bij Marjolein een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
 4. Bij Marjolein is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van overmacht. Geen van beide partijen heeft recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Bij Marjolein is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor geschillen over de aard of inhoud van de opdracht kan opdrachtgever c.q. coachee gebruik maken van de klachtenregeling van Bij Marjolein.